محصولات تولیدی این شرکت شامل انواع محصولات نمک صنعتی ، نمک دانه بندی ، نمک های حفاری ، نمک های یخ زدایی و نمک بسته بندی می باشد.

 

Sample

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

Na

K2O

MgO

Cl

TiO2

 

%

%

%

%

%

%

%

%

%

17-7/2

0.06

0.07

0.03

0.63

38.57

0.04

0.03

59.16

0.005

31-4/2

0.08 0.06 0.04 0.69 38.59 0.05 0.02 59.21 0.004

16-7

0.06 0.12 0.06 0.61 38.51 0.05 0.02 59.27 0.002

34-4/8

0.11 0.13 0.04 0.74 38.39 0.05 0.02 59.01 0.004

35-3

0.05 0.04 0.03 0.58 38.65 0.03 0.02 59.24 0.002

37-3

0.04 0.06 0.04 0.65 38.41 0.04 0.03 59.31 0.002

 

                          

Sample

MnO

P2O5

SO3

Ba

Sr

Cu

Zn

Pb

Ni

 

%

%

%

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

17-7/2

0.002

0.003

0.895

4

19

11

22

8

25

31-4/2

0.003 0.004 0.968 31 17 16 17 30 29

16-7

0.004 0.002 0.754 49 19 30 17 25 30

34-4/8

0.002 0.002 1.020 7 26 11 32 13 28

35-3

0.002 0.003 0.865 7 12 25 14 78 31

37-3

0.003 0.002 0.891 5 8 14 11 3 31